Primaria -  Consiliul Local -  Comisii de specialitate -  Hotarari ale CL - Organigrama -  Buget / Investitii  2006- 2007 -   Declarații de avere - Anunturi   


PRIMARIA – INSTITUȚIA PRIMARULUI

 

PRIMAR

VICEPRIMAR

SECRETAR PRIMARIE  

Nume

IOVĂNESC FILIP ADRIAN

GELLER ARPAD  ALFRED

VULPE STELIAN IOAN

Data nașterii

24.10.1961

04.02.1971

11.01.1974

Apartenența politică

PNL

PD

 

Program de audiențe

            Joi:9-12

Vineri: 9 - 12

Miercuri: 9 - 12

 

sus


COMPONENȚA CONSILIULUI CĂLAN

 

1.

BEICA IOAN ARON

PUR

 

2.

BOLDEA GHEORGHE

PNL

 

3.

BONTEA LILIANA

PD

 

4.

COTUȚIU IOAN

PNL

 

5.

DAN MIHAI

PNL

 

6.

DUMULESCU OCTAVIAN

PSD  

 

7.

FELSER ALFRED              

PSD

 

8.

ILIE IOAN

AP

 

9.

NEMET CORNEL

PD

 

10.

PAVEL CORNELIU

AP

 

11.

PETROI MIRON

AP

 

12.

ȘOOȘ TIBERIU

PD

 

13.

SPĂTĂCEAN IOAN

NG

 

14.

ȘTEFĂNESCU CONSTANTIN

PSD

 

15.

TĂTULEA NICOLAE

PNL

 

16.

VASILESCU CONSTANTIN

PUR

 

17.

VINGA EUGEN

PD

 

 

 

SERVICII PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA SI LOCATIVA

 

INSTITUTII PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

CRESA  

 

sus


COMISIILE DE SPECIALITATE

 

COMISIA

COMPONENTA

PRESEDINTE

ECONOMICA

BEICA IOAN,

BOLDEA GHEORGHE,

DUMULESCU OCTAVIAN

PAVEL CORNEL

NEMET CORNEL

SOOS TIBERIU

DAN MIHAI

SOCIAL
 JURIDICA

VASILESCU CONSTANTIN

PETROI MIRON

FELSER ALFRED

TATULEA NICOLAE

URBANISM

SPATACEANU IOAN

COTUTIU IOAN

ILIE IOAN

VINGA EUGEN
 BONTEA LILIANA

STEFANESCU CONSTANTIN

sus


HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL

            ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA                                                                        

    CONSILIUL LOCAL

              CĂLAN

 

 

HOTĂRÂREA nr._7_/2006

pentru aprobarea Bugetului Local

al orașului Călan pe anul 2006

 

         Consiliul Local al  orașului  Călan , județul Hunedoara ,

         Analizând raportul primarului cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al orașului  Călan  pe anul 2006 și avizul comisiei de specialitate ;

         În temeiul art. 7,  art. 16 și al art. 21 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale , al Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , precum și al art. 38 alin. 2 lit .d și al art. 46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

         ART.1 :  Bugetul local al orașului Călan pe anul 2006 cuprinde resursele financiare  pentru finanțarea autorităților  și  serviciilor  publice locale , precum și pentru realizarea unor lucrări economice și social- culturale de interes local .

         ART.2 :   Bugetul local al orașului Călan pe anul 2006 se aproba la venituri în sumă de  8.525,12 mii lei , din care venituri proprii  3.138 mii lei , iar la cheltuieli , in suma de  8.525,12  mii lei.

         Veniturile bugetului local sunt detaliate în Anexa nr.1 .

         Defalcarea cheltuielilor pe capitole , subcapitole și pe articole ale clasificației bugetare sunt cele prevazute în Anexa nr.2.

            ART.3:   Resursele financiare ale bugetului   or. Călan  se constituie din impozite șși taxe locale de la persoane fizice și juridice stabilite în condițiile legii , cota aferentă din impozitul pe venit și sume defalcate din  taxa pe valoarea adăugată .

         ART.4 :    Veniturile bugetului local pe anul 2006 sunt în suma de 8.505,12 mii lei și se prezintă astfel :

       

         VENITURI   TOTAL ( I+II+III )                8.525,12 mii lei

                       Din care :

      I.      VENITURI  PROPRII ( 1+2 )                                           3.138,00  mii lei

            1. Venituri  curente ( a+b )                                                     2.808,00  mii lei

                 a.    - venituri fiscale                  2.483   mii lei

                 b.    - venituri nefiscale                 325   mii lei

            2. Venituri din capital                                                                330,00  mii lei

 

      II.    SUBVENȚII ( buget A.J.O.F.M.)                                         350,00   mii lei   

      III.  SUME DEFALCATE  DIN  TVA                                      5.037,12  mii lei                       

                    

        ART.5 .   Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2006 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite , iar modificarea lor se face în condițiile legii . Angajarea , contractarea de lucrări , bunuri și servicii , precum și efectuarea oricăror cheltuieli , se fac în limitele fondurilor aprobate prin prezenta hotărâre și cu respectarea prevederilor legale .

        ART.6 :   Structura cheltuielilor bugetului local pe anul 2006 , în sumă de 8.525,12 mii lei , se prezintă astfel :

 

      CHELTUIELI  TOTAL                                       8.525,12  mii lei

       1. Cheltuieli curente                                                                      7.108,12    mii lei

            a. Cheltuieli de personal                                                             4.142,50   mii lei

            b. Bunuri și servicii                                                                    1.616,62   mii lei

            c. Subvenții pt. acoperirea dif.de preț                                             10,00  mii lei

            d. Fonduri  de rezervă                                                                         -

            e. Transferuri între unități ale adm.publice                                 1.339,00  mii lei

       2. Cheltuieli de capital                                                                  1.417,00  mii lei

    

       ART.7 :   Cheltuielile pentru serviciile publice generale  se stabilesc în sumă de 1.336 mii lei .

       ART.8 :   Cheltuielile social-culturale se stabilesc în sumă de  4.350  mii lei .

       ART.9 :  Cheltuielile pt. servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape  se stabilesc la 1.043  mii lei .

     ART.10 :   Cheltuielile pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 1.796,12 mii lei.

 

      ART.11 :   Defalcarea cheltuielilor de capital pe lucrări este prevăzută în Anexa  3.

      ART.12 :   Bugetul veniturilor și cheltuielilor  instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local , se stabilesc atât la venituri cât și la cheltuieli , la suma de 310 ,00 mii lei și se regăsesc în Anexa  4.

      ART13 :   Bugetul veniturilor și cheltuielilor  în afara bugetului local , se stabilesc atât la venituri cât și la cheltuieli , la suma de 762 ,00 mii lei și se regăsesc în Anexa  5.

       ART 14 :   Primarul poate prezenta consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2006 , ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate .

       ART 15:   Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Călan, data: 27.01.2006

            Hotărârea nr._7/2006 a fost adoptată prin vot deschis, în ședința ordinară din data de 27.01.2006 cu 17 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0„abțineri”.

 

 

       PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ ,

          Nicolae TĂTULEA            

 

                                                                            Contrasemnează ,

                                                                            Secretar oraș

                                                                            jr.Ioan Stelian Vulpe

 

 

           ROMÂNIA                                                                       

JUDEȚUL HUNEDOARA

     ORAȘUL CĂLAN

   CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA   nr.13 /2006

pentru aprobarea contului de execuție al  bugetului local pe anul  2005

 

          Consiliul local Călan,județul Hunedoara;

          Având în vedere raportul primarului la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2005, raportul Compartimentului buget-contabilitate, precum și avizul  favorabil al Comisiei de specialitate  a Consiliului  local al orașului Călan;

            În conformitate cu  dispozițiile art. 53, alin. (1 ) din Ordonanța de urgență nr. 45/2003  privind finanțele publice locale;

            În temeiul art.38 lit.d  și art. 46 din Legea nr. 215/2001  privind administrația publică locală;

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

                     Art. unic.   Se aprobă  contul de execuție al bugetului local Călan pe anul 2005, la venituri în sumă de  6.823.866,34 lei, iar la cheltuieli  în sumă de  6.217.363  lei, cu un excedent de   606.502,61 lei .

   Călan, 24.02.2006

    Hotărârea nr. 13 /2006 a fost adoptată de Consiliul local al orașului Călan, în ședința ordinară din data de 24.02.2006, prin vot deschis, cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 1 abțineri.

          PREȘEDINTE ȘEDINTA: Nicolae Tătulea

                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                             SECRETAR: Ioan Stelian  Vulpe

sus


ORGANIGRAMA

sus


BUGET / FINANTE  

 

2005

 

INVESTITII PROPUSE-2006

BUGET

7923,04MII RON

1.

MODERNIZARE DRUM STREISINGEORGIU – GRID

450 MII RON

2.

MODERNIZARE DC 61-DN66 SINTAMARIA DE PIATRA

                              450MII RON

3.

ASFALTĂRI SI MODERNIZARI STRAZI SI TROTUARE ÎN CALAN

250MII RON

4.

AMENAJARE CIMITIR – CAPELA

30 MII RON

REALIZAT

6823,86MII RON

5.

AMENAJARE GRUP SOCIAL PIATA AGROALIMENTARA

40 MII RON

6.

AMENAJARE CASA CĂSĂTORIILOR

23MII RON

7.

AMENAJARE SPAȚIU SERV DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI

60MIIRON

8.

ILUMINAT ORNAMENTAL DRUM LEGATURA

150MII RON

9

AMENAJARE TÎRG ,,BRANIȘTE”

50 MII RON

                             

 

 

 

                   Vă mulțumesc

sus


Declarații de avere

 

 

 

 

  1. Adrian - Filip IOVĂNESC - Primar

  2. Alfred - Arpad GELLER - Viceprimar

  3. Ioan - Stelian VULPE - Secretar

  4. Emil GHERMAN - Consilier juridic

  5. Maria STOIAN - Inspector

  6. Florica  LĂPUȘAN - Inspector

  7. Benoni - Gruia IONESCU - Inspector

  8. Petru STANCIU - Șef Serviciu

  9. Nicolae ZAPODEAN - Referent de specialitate

10. Elena DAN - Referent

11. Laurian LUPULESCU - Referent

12. Mihaela SILAGHI - Referent

13. Valerica DOBRE - Referent

14. Ioana JIANU - Referent

15. Maria Eckert - Referent

16. Melania ROMAN - Referent

17. Cornelia Iovănescu - Referent

18. Valeria Iovănescu - Referent

19. Tiberiu BARBU - Referent

 

sus

 

 

 

 

 

 

Anunțuri

 

 

 

sus